User login

เช็คสถานะพัสดุ

เลขพัสดุ ต่อไปนี้จะแสดงเรียงตามวันที่ล่าสุดนะคะ

เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยตัว R(ลงทะเบียน) และ ขึ้นต้นด้วยตัว E(EMS) ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเลขพัสดุผ่านระบบออนไลน์ของไปรษณีย์ไทย โดยไปที่ ลิ้งค์ตรวจสอบสถานะพัสดุปณ.

*** ยกเว้น เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร P จะไม่สามารถใช้วิธีตรวจสอบผ่านลิ้งค์ดังกล่าวได้ค่ะ ต้องโทรสอบถามโดยตรงได้ที่

call center ของไปรษณีย์ไทย โทร 1545 หรือ 0 2831 3131

วันที่ส่งของ รหัสสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ นามสกุล เลขพัสดุ (Tracking No.) รหัสปณ.
2017-07-12, พุธ #25513 นางยุวดี พุ่... ER694230315TH 22120
2017-07-12, พุธ #25512 สุทธิภา อัน... RK430798704TH 10160
2017-07-12, พุธ #25508 นาราลักษ์ โคว... RK430798664TH 10160
2017-07-12, พุธ #25510 อานันท์ชนก สกน... ER694230253TH 11120
2017-07-12, พุธ #25507 ยมนา กลั... ER694230390TH 93000
2017-07-12, พุธ #25506 มยุรี โชต... RK430798616TH 77110
2017-07-12, พุธ #25505 สมคิด พลเ... ER694230355TH 20140
2017-07-07, ศุกร์ #25477 ศศิพิมพ์ เขื... ER694230179TH 54000
2017-07-07, ศุกร์ #25473 ไพลิน ทรั... ER694230219TH 11130
2017-07-07, ศุกร์ #25472 ธนวัน หอม... ER694230240TH 24140
2017-07-07, ศุกร์ #25471 จันทรา โวห... RK430798545TH 10240
2017-07-07, ศุกร์ #25475 รพีพรรณ ไตร... RK430798531TH 10120
2017-07-07, ศุกร์ #25466 มาซีเตาะ อีแ... ER694230222TH 95130
2017-07-07, ศุกร์ #25465 วัชรพงษ์ วงศ... ER694230236TH 11000
2017-07-06, พฤ #25463 สุพรรณี มะห... ER694230094TH 11120
2017-07-06, พฤ #25468 รุ่งนภา Tel... ER694230134TH 10220
2017-07-06, พฤ #25469 นฤชล รื่... ER694230182TH 10310
2017-07-06, พฤ #25464 สุพรรณี มะห... ER694230094TH 11120
2017-07-06, พฤ #25462 ชญานิศวร์ ธนา... RK430798576TH 10260
2017-07-05, พุธ #25461 พเยาว์ อิต... ER694230148TH 30000
2017-07-05, พุธ #25458 รุจิระ สวั... ER694230117TH 21140
2017-07-05, พุธ #25457 จิราภรณ์ บุต... ER694230196TH 34250
2017-07-05, พุธ #25455 ญาฤดี ภูม... ER694230151TH 30180
2017-07-05, พุธ #25453 สุเมธ เอก... RK430798681TH 10600
2017-07-05, พุธ #25456 พิมพ์พิมล สัต... ER694230103TH 63120
2017-07-04, อังคาร #25450 วรตวรรณ ปทุ... RK430798593TH 10220
2017-07-04, อังคาร #25451 นายพิรัชญาณเมธา ชมภ... ER694230125TH 38150
2017-07-04, อังคาร #25452 นายกวีศักดิ์ สุว... ER694230205TH 10400
2017-07-04, อังคาร #25411 นายวรวุฒิ ภู่... RK430798580TH 90000
2017-07-04, อังคาร #25448 วีริยา นพเ... RK430798602TH 50230
2017-07-03, จันทร์ #25447 คุณธณิษฐา นิยะโมสถ (สุ... ER694230050TH 10260
2017-07-03, จันทร์ #25444 มาสมีร่า หะส... RK430798620TH 96000
2017-07-03, จันทร์ #25445 รัชนก แซ่... ER694230165TH 10310
2017-07-03, จันทร์ #25446 เสกสรรค์ ศรี... ER694230032TH 84210
2017-07-03, จันทร์ #25443 คุณเกรียงศักดิ์ สงค... RK430798647TH 10230
2017-07-03, จันทร์ #25441 สุนิตรา อรุ... ER694230029TH 72140
2017-07-03, จันทร์ #25438 เยาวนาฏ หวั... ER694230063TH 55OOO
2017-07-03, จันทร์ #25440 ชณาญ์นันท์ โลณ... ER694230085TH 90110
2017-07-03, จันทร์ #25439 กนกพร ภาค... ER694229989TH 13160
2017-07-03, จันทร์ #25420 กานต์พิชชา จิร... RK430798633TH 12120
2017-07-03, จันทร์ #25435 อุษณี แหล... ER694230077TH 81000
2017-07-03, จันทร์ #25417 ทิยา ฉาย... ER694229992TH 10120
2017-06-30, ศุกร์ #25431 มะยุรี อัญ... ER694230001TH 21140
2017-06-30, ศุกร์ #25432 ธีรารัตน์ หลี... ER694229935TH 20230
2017-06-30, ศุกร์ #25429 กรรณิาร์ ป่า... ER694229975TH 54000
2017-06-30, ศุกร์ #25428 วรศม กุน... RK430798559TH 30000
2017-06-30, ศุกร์ #25421 อรญา อัญโย เนี... ER694230046TH 83110
2017-06-29, พฤ #25426 คุณพรพรรณ พิท... ER694229944TH 11000
2017-06-29, พฤ #25422 อุไรวรรณ เพ่... ER694229895TH 13130
2017-06-29, พฤ #25424 นลิน บุญ... RK430798562TH 10240

กลับสู่ด้านบน